Make your own free website on Tripod.com
head1  
Computer Introduction  
  
 
 
 
 

 
 

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

  การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างรายรื่นและไม่ติดขัดนั้น จะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และพีเพิลแวร์

  1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่องมือในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางหน่วยแสดงผลลัพธ์รวมทั้งอุปกรณ์รอบข้างต่างๆเช่นเมาส์จอภาพเครื่องพิมพ์ซีพียูฯลฯ
  2. ซอฟแวร์์์์ (Software) หมายถึง โปรแกรมต่างๆ ที่เขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟแวร์จะช่วยแก้ปัญหาจากตั้นจนจบ ทำงานรายละเอียดทุกขั้นตอน โปรแกรมเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในซีพียู หลังจากนั้นเครื่องจะทำงานตามโปรแกรมภายใต้การควบคุมของหน่วยควบคุม

   ซอฟแวร ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

   • ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) เป็นซอฟแวร์ที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเอตร์ทุกเครื่องจะต้องมีระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ระบบปฏิบัติการยอดนิยมในปัจจุบันนี้ คือ Microsoft WindowsXP, Apple Mac OS X, Linux, และระบบปฏิบัตการ Sun Solaris10 และจะมีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ
   • ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software) หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะอย่าง เช่น โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมออกแบบ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมสำเร็จรูป (Package Program) ของบริษัทต่างๆ ออกมาใช้งาน เช่น Microsoft Excel, Adobe Photoshop และ Oracle เป้นต้น

   โปรแกรมประยุกต์มีทั้งโปรแกรมที่เขียนขึ้นเองและโปรแกรมสำเร็จรูป

  3. พีเพิลแวร์ (Peopleware) หมายภึง บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเรียนโปรแกรม ความสำเร็จในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทั้ง 3 นี้

  คุณลักษณะที่ดีของบุคลากรผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดีคือ การมีความขยันหมั่นเพียรและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งใหม่ๆ ยอมรับและเปิดใจในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน ติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ และสำคัญยิ่งคือ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานอ่นๆ ทั้งในแง่การให้ความช่วยเหลือ การให้ความรู้ใหม่ เพิ่มเติม